Psalms (92/150)  

1. Zpívaný žalm pro sobotní den.
2. Krásné je Hospodina velebit, tvé jméno opěvovat, Nejvyšší!
3. Vyprávět o tvé lásce za svítání, o tvé věrnosti zpívat za nocí
4. při loutně s deseti strunami, za doprovodu citery.
5. Svými skutky jsi mě, Pane, obšťastnil, proto chci zpívat o díle rukou tvých.
6. Jak veliké jsou, Hospodine, skutky tvé, jak jsou tvé záměry velmi hluboké!
7. Tupý člověk o tom neví nic, omezenec vůbec netuší,
8. že jako tráva rostou ničemní a všichni zločinci že vzkvétají, aby vyhlazeni byli navždycky.
9. Ty však, Hospodine, jsi vyvýšen navěky!
10. Jistěže, Hospodine, nepřátelé tví, jistěže nepřátelé tví budou zničeni: rozprášeni budou všichni zločinci!
11. Můj roh však pozvedneš jako roh buvolí, čerstvým olejem mě pokropíš.
12. Uvidím pád těch, kdo mě špehují, o zkáze bídáků, kteří mě napadají, uslyším!
13. Spravedlivý ale jak palma pokvete, jak cedr v Libanonu poroste.
14. V Hospodinově domě kdo jsou vsazeni, v nádvořích našeho Boha vzkvétají.
15. Ovoce ponesou ještě ve stáří, čerství zůstanou a plní sil. <V 92:16> Zvěstovat budou Hospodinovu poctivost - on je má Skála, je každé křivdy prost!

  Psalms (92/150)