Psalms (9/150)  

1. Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Zemřel syn". Žalm Davidův.
2. Chválím tě, Hospodine, celým srdcem svým, vypravovat chci o všech tvých zázracích!
3. Z tebe se raduji, pro tebe jásám, tvému jménu, Nejvyšší, chci zazpívat!
4. Moji nepřátelé ustoupí a padnou, před tvojí tváří zahynou,
5. neboť ses ujal mého soudu a mých práv, jako spravedlivý soudce na trůn usedáš!
6. Obořil ses na pohany, ničemy zničil jsi, jejich jméno smazals navždy, navěky!
7. Konec nepřátel - trvalé trosky! Zbořils jim města - není památky!
8. Hospodin bude vládnout navěky, aby nastolil právo, svůj trůn ustavil.
9. Sám bude spravedlivě soudit svět, národy bude spravovat poctivě.
10. Hospodin je útočištěm utlačených, útočištěm je v dobách soužení.
11. Ať v tebe doufají, kdo tvé jméno znají, neopustíš, Hospodine, ty, kdo tě hledají!
12. Zpívejte Hospodinu, jenž trůní na Sionu, o jeho skutcích povězte národům:
13. Mstitel prolité krve na ně myslí, nářek ztrápených mu není lhostejný!
14. Smiluj se, Hospodine, hleď na mé trápení, z ruky protivníků, z bran smrti mě vytrhni,
15. abych pak zvěstoval všechny tvé chvály, v branách Dcery sionské abych tvou spásu oslavil!
16. Do jámy, kterou vykopali, pohané padli, v síti, již nastražili, nohama uvízli.
17. Hospodin zjevil se! Zjednal právo! Darebáka vlastní dílo do pasti uvrhlo! higajon séla
18. Ničemové musí odejít do podsvětí, všichni ti pohané, jimž je Bůh lhostejný!
19. Ubožák ale nebude zapomenut navždy, naděje ponížených nezhyne navěky!
20. Povstaň, Hospodine, proti lidské zvůli, před tvým soudem ať stanou národy! <V 9:21> Vyděs je, Hospodine, ať jsou zastrašeni, ať poznají pohané, že jsou smrtelní!séla

  Psalms (9/150)