Psalms (87/150)  

1. Zpívaný žalm synů Korachových. Na svatých horách založil Hospodin
2. brány sionské, které miluje nad všechny Jákobovy příbytky.
3. Jak slavné věci o tobě říkají, město Boží! séla
4. "Egypt a Babylon budu uvádět jako ty, kdo mě poznali; právě tak Filištíny, Týrské i Habešské - každý z nich se tu narodil!"
5. O Sionu se pak prohlásí: "Ten i ten se v něm narodil. Kéž jej posílí sám Nejvyšší!"
6. Hospodin zapíše, až sečte národy: "I tenhle se tu narodil." séla
7. Ať proto zpěváci při tanci zpívají: "Všechno mé z tebe pramení!"

  Psalms (87/150)