Psalms (86/150)  

1. Modlitba Davidova. Slyš mě, Hospodine, a odpověz, vždyť jsem tak nuzný a ubohý!
2. Naživu mě prosím zachovej, vždyť jsem ti oddaný! Svému služebníku spásu dej - Bože můj, jsi mou nadějí!
3. Smiluj se nade mnou, Hospodine, vždyť k tobě volám celý den!
4. Svého služebníka naplň radostí, vždyť k tobě, Pane, svou duši povznáším.
5. Ty přece, Pane, jsi dobrý a soucitný, velice miluješ ty, kdo tě vzývají!
6. Moji modlitbu, Hospodine, slyš, mých proseb všímej si.
7. Vzývám tě v den svého soužení, neboť mi odpovíš.
8. Žádný bůh není, Pane, jako ty, tvým skutkům není podobných!
9. Všechny národy, kterés učinil, přijdou se tobě poklonit, tvé jméno, Pane, oslaví!
10. Vždyť ty jsi veliký, činíš zázraky, jediný Bůh jsi ty!
11. Svou cestu, Hospodine, ukaž mi, abych se držel tvé věrnosti. Mé srdce ať se soustředí, abych tvé jméno ctil!
12. Chválím tě, Pane Bože, celým srdcem svým, tvé jméno chci slavit navěky!
13. Vždyť ty mě miluješ láskou největší, zachránil jsi mě z hloubky záhrobí!
14. Nadutci povstali, Bože, proti mně, tlupa násilníků pase po mém životě - ti, kdo tě nestavějí před sebe!
15. Ty ale, Pane, jsi Bůh milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý, velmi věrný a laskavý.
16. Pohlédni na mě, smiluj se prosím, svého služebníka posilni, synu své služebnice daruj spasení!
17. Dej mi znamení své dobroty, aby se moji nepřátelé stydět museli, až uvidí, že jsi byl mou pomocí a že ty, Hospodine, jsi mě potěšil!

  Psalms (86/150)