Psalms (85/150)  

1. Pro předního zpěváka. Žalm synů Korachových.
2. Své zemi jsi, Hospodine, přízeň projevil, Jákoba přivedl jsi zpátky z vyhnanství.
3. Viny jsi zbavil svůj vlastní lid, všechny hříchy jsi mu odpustil. séla
4. Všechen svůj hněv jsi odvrátil, plamen svého hněvu jsi uhasil.
5. Bože naší spásy, vrať se k nám, přestaň nevražit proti nám!
6. To budeš navěky rozhněván? Rozlícen zůstaneš napořád?
7. Nechceš nám znovu život darovat, aby se tvůj lid z tebe radoval?
8. Projev nám, Hospodine, lásku svou, obdaruj nás svou záchranou!
9. Poslechnu, co říká Bůh, Hospodin (on slibuje pokoj svému lidu, věrným svým): "Jen ať se nevracejí k svému bláznovství!"
10. Jeho spása je blízko těm, kdo jej ctí, v naší zemi se sláva zabydlí!
11. Láska a pravda se spolu setkají, spravedlnost a pokoj se políbí.
12. Pravda ze země vyraší, spravedlnost k nám z nebe zamíří!
13. Hospodin sám nás štěstím obdaří a naše země hojně urodí. <V 85:14> Spravedlnost před ním poběží, připraví cestu jeho šlépějím!

  Psalms (85/150)