Psalms (84/150)  

1. Pro předního zpěváka, na gitejský nástroj. Žalm synů Korachových.
2. Hospodine zástupů, jak překrásně je ve tvém příbytku!
3. Má duše dychtí, toužebně vyhlíží k Hospodinovým nádvořím. Mé srdce i tělo volají živému Bohu vstříc!
4. Vždyť i ten vrabec domov má, hnízdo si našla vlaštovka, aby vyvedla svá mláďata - u tvých oltářů, Hospodine zástupů, Králi můj a Bože můj!
5. Blaze těm, kdo ve tvém domě dlí, oslavovat tě budou navěky! séla
6. Blaze tomu, kdo v tobě sílu nachází - v srdci je připraven na cestu vyrazit!
7. Vyprahlým údolím když poutníci kráčejí, proměňují je v studnici a první déšť je požehnáním zahalí.
8. Od síly k síle putují - před Bohem na Sionu se všichni ukáží!
9. Hospodine, Bože zástupů, slyš mou modlitbu, popřej mi sluchu, Bože Jákobův! séla
10. Štíte náš, Bože, pohlédni, svého pomazaného zahrň milostí!
11. Jeden den ve tvých nádvořích je lepší než jinde na tisíc! V domě svého Boha chci postávat u prahu, než abych bydlel v příbytcích ničemů.
12. Vždyť Hospodin Bůh je slunce i štít! Milost i slávu dává Hospodin, neupře žádné dobro upřímným. <V 84:13> Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž v tobě skládá důvěru!

  Psalms (84/150)