Psalms (83/150)  

1. Zpívaný žalm Asafův.
2. Bože, nezůstávej tiše, přeruš své mlčení, Bože, ze svého klidu probuď se!
3. Pohleď, jak se tví nepřátelé bouří, ti, kdo tě nenávidí, hlavy zvedají.
4. Proti tvému lidu spřádají tajné plány, radí se proti tvým nejdražším:
5. Pojďte, říkají, ten národ vyhladíme, aby se zapomnělo na jméno Izrael!
6. Jednomyslně se spolu uradili, do smlouvy proti tobě vstoupili:
7. tábor Edomců spolu s Izmaelity, Hagrité spolu s Moábci,
8. Gebal i Amon spolu s Amalekovci, Filištíni spolu s Týrskými,
9. dokonce Asyřané spolčili se s nimi - stali se posilou pro syny Lotovy!séla
10. Proveď jim to, co provedls Midiánu, Siserovi a Jabínovi u potoka Kíšonu.
11. Rozprášeni byli tenkrát u En-doru, na zemi leželi jako hnůj!
12. Jejich velmoži ať jsou jak Oreb a Zeeb, všechna jejich knížata jak Zebach a Calmuna,
13. kteří si mysleli: "Budeme pány nad Božími příbytky!"
14. Bože můj, dej, ať jsou jako chmýří, ať jsou jak stéblo větrem zmítané.
15. Jako když oheň vypaluje lesy, jako když plamen hory sežehne,
16. takto je stíhej svojí bouří, ať je vyděsí tvá vichřice!
17. Jejich tvář naplň zahanbením, tvé jméno, Hospodine, aby hledali.
18. Na věčné časy ať se stydí a děsí, samou hanbou ať zmírají. <V 83:19> Tak aby poznali, že ty jediný, který máš jméno Hospodin, jsi nade vší zemí Nejvyšší!

  Psalms (83/150)