Psalms (80/150)  

1. Pro předního zpěváka, na nápěv "Lilie svědectví". Žalm Asafův.
2. Pastýři Izraele, naslouchej, jenž vodíš Josefa jako ovce své, jenž trůníš na cherubech, zaskvěj se!
3. Před Efraimem, Benjamínem a Manasesem probuď svoji moc, přispěj nám na pomoc!
4. Bože, navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše záchrana!
5. Hospodine, Bože zástupů, jak dlouho budeš modlitby svého lidu s hněvem odmítat?
6. Nakrmil jsi je chlebem pláče, kalich slz plný jsi jim vypít dal.
7. U našich sousedů vydals nás potupě, každý náš nepřítel se nám vysmívá.
8. Bože zástupů, navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše záchrana!
9. Z Egypta přenesl jsi vinné révoví, vyhnal jsi pohany, abys je zasadil.
10. Místo jsi pro tu révu připravil, zarostla celou zem, vpustila kořeny.
11. Vysoké hory přikryl její stín, ratolestmi zakryla cedry nejvyšší.
12. Až k moři vyslala svoje výhonky, její větévky až k Eufratu dosáhly.
13. Proč jen jsi rozbořil zídku té vinice, aby z ní každý kolemjdoucí trhat směl?
14. Lesní kanci ji rozryli, polní zvířata ji spásají!
15. Bože zástupů, navrať se, pohlédni z nebe, jen se podívej - o tuto révu se postarej!
16. Réva, již sázela tvá pravice, ratolest, kterou sis pěstoval,
17. posekána, spálena ohněm je, od tvého hněvu umírá.
18. Kéž je tvá ruka nad mužem tvé pravice, nad lidským synem, jehož sis vychoval!
19. Neopustíme tě už nikdy více; oživ nás, ať můžeme tvé jméno uctívat! <V 80:20> Hospodine Bože zástupů, navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše záchrana!

  Psalms (80/150)