Psalms (76/150)  

1. Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Zpívaný žalm Asafův.
2. V Judsku se Bůh stal známým, v Izraeli své jméno oslavil.
3. Sálem si za příbytek zvolil, na Sionu má své obydlí.
4. Právě tam zlámal ohnivé šípy, válečné zbraně, meč i štít. séla
5. Jak oslnivý jsi, jak vznešený na horách odvěkých!
6. Obráni o kořist jsou i nejudatnější, usnuli spánkem posledním. Bezmocní byli všichni bojovníci, rukama pohnout nemohli.
7. Bože Jákobův, když tys jim pohrozil, jezdec i s koněm do mrákot upadli!
8. Jak hrozný jsi - ano ty - před tvojí tváří kdo obstojí, když hněvem zahoříš?
9. Když z nebe vyhlašuješ svoje rozsudky, země vždy strachem oněmí.
10. Když Bůh povstane, aby soudil, všechny ponížené v zemi zachrání! séla
11. Slavit tě musí i lidský hněv a zbytkem hněvu se opášeš.
12. Hospodinu, svému Bohu, sliby skládejte a plňte, vy všichni v okolí, dary Hroznému přineste! <V 76:13> On přece vladařům bere dech, králové světa před ním děsí se!

  Psalms (76/150)