Psalms (75/150)  

1. Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zpívaný žalm Asafův.
2. Oslavujeme tě, Bože, oslavujeme - tvé divy ukazují, jak blízké je jméno tvé!
3. Ty pravíš: "V čas, který určím sám, svůj spravedlivý soud vykonám.
4. Země a všichni na ní až se budou třást, já sám jejím sloupům pevnost dám! séla
5. Nadutce varuji: S pýchou přestaňte! Ničemům říkám: Nepozvedejte rohy své!
6. Nepozvedejte své rohy do výše a tvrdošíjně nemluvte!"
7. Z východu, západu ani od pouště povýšení nikdy nepřijde.
8. Jedině Bůh přece soudcem je - jednoho povyšuje, druhého snižuje.
9. Hospodin drží kalich v ruce své, kořeněné víno je v něm zpěněné! Všem ničemům země z něho nalije, vypijí ho až do dna, k sedlině!
10. Já se však budu navěky radovat, Bohu Jákobovu budu zpívat žalm: <V 75:11> "Všem ničemům rohy usekám, spravedlivý ať své rohy pozvedá!"

  Psalms (75/150)