Psalms (70/150)  

1. Pro předního zpěváka. Památeční žalm Davidův.
2. Kéž bys mě, Bože, vysvobodil, pospěš mi, Hospodine, na pomoc!
3. Ať jsou zahanbeni, ať se stydí ti, kdo mi usilují o život! Ať jsou zpět zahnáni, ať se hanbí, ti, kdo se kochají mým neštěstím!
4. Ať jsou zahnáni svou vlastní hanebností ti, kteří "Hohó!" volají.
5. Ať se však radují a veselí se v tobě všichni ti, kdo tě hledají. Ať navždy říkají: "Bůh je veliký!" ti, kdo milují tvé spasení. <V 70:6> Já sám jsem nuzný a ubohý, ke mně, můj Bože, pospíchej! Má pomoc, má záchrana jsi ty, Hospodine, prosím nemeškej!

  Psalms (70/150)