Psalms (68/150)  

1. Pro předního zpěváka. Zpívaný žalm Davidův.
2. Povstane Bůh, jeho nepřátelé prchnou, ti, kdo jej nenávidí, před ním utečou!
3. Jak oblak dýmu, tak je rozeženeš - jako vosk taje před ohněm, ničemové zhynou před Bohem!
4. Jásat před Bohem však budou poctiví, oslavovat budou a tančit radostí!
5. Zpívejte Bohu, jeho jménu hrajte, Jezdci na oblacích cestu připravte - Hospodin je jeho jméno, před ním jásejte!
6. Ochránce vdov, otec sirotků je Bůh ve svém svatém příbytku.
7. Osamělým dává Bůh rodinu, vězně vyvádí na svobodu, vzpurní však obývají pustinu.
8. Když vytáhls, Bože, před svým lidem, pustinou když ses ubíral, séla
9. zem se třásla, nebesa dštila tam na Sinaji, před Bohem, ano, před Bohem, Bohem Izraele!
10. Vydatným deštěm, Bože, skrápěl jsi, osvěžoval jsi své zemdlené dědictví.
11. V něm domov našly tvé zástupy, svou hojností jsi, Bože, chudé podělil!
12. Když Pán vyslovil svůj rozkaz, veliký průvod žen to zvěstoval:
13. "Králové s vojsky prchají, prchají, hospodyně si kořist rozdělí!"
14. I když vás k zemi skláněla břemena, křídla mé holubice jsou stříbrem pokrytá, vaše perutě jsou ze zlata!
15. Všemohoucí tenkrát krále rozehnal, jako by temná hora Calmon sněhem zbělala!
16. Ó hory veliké, hory bášanské, hory skalnaté, hory bášanské!
17. Proč závistivě hledíte, hory skalnaté, na horu, již Bůh zvolil za svůj příbytek? Hospodin na ní věčně zůstane!
18. Božích vozů jsou myriády, jsou jich tisíce a tisíce - Pán ze Sinaje vchází do své svatyně!
19. Vystoupils do výšin, zajal jsi zajatce, vzal sis lidi jako dar, dokonce i ty, kteří se bouří, že by měl Hospodin Bůh u nás přebývat!
20. Požehnán buď Pán, jenž každý den nás nese, požehnán buď Bůh, náš Spasitel! séla
21. Vždyť tento Bůh je Bohem naší spásy, Panovník Hospodin vyvádí ze smrti!
22. Svým sokům Bůh ale rozdrtí lebku, serve kštici těch, kdo žijí ve hříchu!
23. Pán praví: "Tvé soky přivedu zpátky z Bášanu, i z mořské hlubiny přivedu je nazpátek,
24. aby sis omyl nohy v krvi nepřátel, tví psi aby ji chlemtali jazykem!"
25. Spatřili tvůj slavný průvod, Bože, průvod mého Boha a Krále do svatyně.
26. Vpředu šli zpěváci, vzadu hudebníci, mezi nimi panny v rytmu tamburín.
27. Velebte Boha ve svých shromážděních, velebte Hospodina, Izraelovi potomci!
28. Maličký Benjamín v čele si vykračuje, vůdcové Judy pak se svým zástupem, vůdcové kmene Zabulon a Neftalí!
29. Projev svou sílu, Bože, mezi námi, prokaž svou moc, Bože, tak jako dřív,
30. ze svého chrámu nad Jeruzalémem - ať ti tam králové dary snášejí!
31. Odežeň šelmu, jež v rákosí se skrývá, to stádo buvolů, býčí národy. Rozdupej dychtící po kusu stříbra, rozežeň národy chtivé po boji!
32. Vznešení vyslanci ať přijdou z Egypta, Habeš ať přispěchá Bohu se vzdát!
33. Zpívejte Bohu, království země, našemu Pánu žalmy zpívejte, séla
34. onomu Jezdci na dávných nebesích - slyšte, už burácí hlasem mohutným!
35. Uznejte, že Bohu patří moc, nad Izraelem je jeho velebnost, jeho moc sahá do oblak! <V 68:36> Bože, jak hrozný jsi ve své svatyni! Bůh Izraele mocí a silou svůj lid obdaří. Bůh ať je požehnán!

  Psalms (68/150)