Psalms (66/150)  

1. Zpívaný žalm pro předního zpěváka. Ať volá radostně k Bohu celý svět,
2. o jeho slavném jménu zpívejte, jeho chválu slavně hlásejte!
3. Řekněte Bohu: Jak ohromné jsou skutky tvé! Tváří v tvář tvé mohutné síle tvoji nepřátelé krčí se.
4. Celý svět se ti bude klanět, zpívat ti bude, zpívat o jménu tvém! séla
5. Pojďte, na Boží skutky hleďte, jak ohromný je v tom, jak k lidem chová se!
6. V pevninu kdysi obrátil moře a pěšky přešli přes řeku - pojďte, radujme se v něm!
7. Navěky vládne ve své síle, jeho oči bdí nad národy - neprosadí se vzbouřenci! séla
8. Našemu Bohu, národy, dobrořečte, hlas jeho chvály nechte znít.
9. Vždyť naši duši zachoval při životě, našim nohám nedal klopýtnout!
10. Ano, prověřil jsi nás, Bože, tříbil jsi nás jak stříbro nejčistší.
11. Zavedl jsi nás do lovcovy sítě, na naše bedra jsi vložil trápení.
12. Člověku nastavil jsi naše hlavy, ohněm i vodou prošli jsme, než jsi nás vyvedl ke svobodě.
13. Do tvého domu vejdu s oběťmi zápalnými, sliby, jež dal jsem, splním ti,
14. sliby, jež pronesl jsem svými rty, sliby mých úst uprostřed soužení.
15. Zápaly přinesu ti ze zvířat vykrmených, berany pro tebe v dým proměním, býky i kozly ti jako oběť připravím! séla
16. Pojďte a slyšte, ctitelé Boží, budu vám vyprávět, co pro mě udělal.
17. Volal jsem k němu z plna hrdla a chválil ho svým jazykem.
18. Hanebnost kdybych si v srdci choval, můj Pán by mě jistě neslyšel.
19. Bůh mě však vyslyšel a popřál sluch mé modlitbě!
20. Bůh ať je požehnán - mou prosbu neodmítl, svou lásku mi neodňal!

  Psalms (66/150)