Psalms (64/150)  

1. Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.
2. Slyš, Bože, hlas mého naříkání, před hrozbou nepřátel mě ochraňuj.
3. Před úklady zlých mě prosím ukryj, před vzpourou tlupy zločinců!
4. Jazyky si jak meče naostřili, jak šípy míří slovy krutými.
5. Nevinného chtějí trefit ze zálohy, bez obav na něj náhle vystřelí!
6. Ve svých zlých plánech se utvrzují, jednají o tom, jak pasti nastražit. "Kdo by to viděl?" říkají si,
7. "Kdo by vypátral naše zločiny?" Vypátrá je Ten, jenž do nitra hledí, jenž pátrá v hlubinách srdce člověka!
8. Bůh po nich tehdy svým šípem střelí, upadnou náhle, plní ran!
9. Jazyky svými sami se srazí, každý, kdo spatří je, se otřese.
10. Bázeň pak zachvátí všechny lidi, o Božích skutcích budou vyprávět, nad jeho dílem přemýšlet! <V 64:11> Spravedlivý se bude v Hospodinu těšit, že svěřil se jeho ochraně. Jásat pak budou spolu všichni, kdo mají srdce upřímné!

  Psalms (64/150)