Psalms (60/150)  

1. Pro předního zpěváka, na nápěv "Lilie svědectví". Zlatý žalm Davidův, pro poučení.
2. Když bojoval proti Aramejcům z Mezopotámie a z Cóby a Joáb se vrátil do Solného údolí, kde porazil dvanáct tisíc Edomců.
3. Zavrhl jsi nás v návalu prchlivosti, teď ale, Bože, vrať se k nám.
4. Zemí jsi třásl, na kusy tříštil, její pukliny uzdrav, už se rozpadá!
5. Vlastní lid nechal jsi okusit hrůzy, vínem závrati jsi nás napájel.
6. Svým ctitelům teď ale korouhev dal jsi, aby ji rozvinuli v pravdě tvé.séla
7. Aby tví milovaní byli zachráněni, pomoz svou pravicí, vyslyš mě!
8. Bůh promluvil ve své svatosti: "Vítězně Šechem rozdělím, údolí Sukot si rozměřím.
9. Můj je Gileád, můj je Manases, Efraim je má helma, Juda žezlo mé,
10. Moáb za umyvadlo slouží mi, na Edom sandál odhodím, nad Filištíny vítězně zakřičím!"
11. Kdo mě doprovodí do hrazeného města? Kdo mě do Edomu povede?
12. Kdo jiný než ty, Bože, jenž zavrhls nás, ty, který s našimi šiky netáhneš? <V 60:13> Pomoz nám prosím proti nepříteli, záchrana v člověku je přece nicotná. <V 60:14> S Bohem však jistě udatně zvítězíme - ty, kdo nás nenávidí, rozdupá!

  Psalms (60/150)