Psalms (6/150)  

1. Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Hlubokým hlasem. Žalm Davidův.
2. Nekárej mě, Hospodine, v hněvu svém, ve svém rozlícení mě netrestej!
3. Smiluj se, Hospodine - jsem vysílen, uzdrav mě, Hospodine - v kostech mám děs!
4. Do hloubi duše jsem vyděšen - Hospodine, jak dlouho ještě?!
5. Obrať se, Hospodine, život mi zachovej, pro svoji lásku zachraň mě!
6. V hrobě už na tebe nikdo nevzpomene - mezi mrtvými kdo by slavil tě?
7. Svým nářkem vyčerpán na lůžku noci provzlykám, slzami polštář zalévám!
8. Zrak mi vyhasl zármutkem, zeslábl vinou všech mých nepřátel.
9. Odstupte ode mě, všichni zločinci, hlas mého pláče slyšel Hospodin!
10. Hospodin vyslyšel moje žádosti, Hospodin přijímá mé modlitby! <V 6:11> Jen ať se stydí a ať se děsí, všichni mí odpůrci ať ustoupí, ať jsou zahanbeni ve chvíli!

  Psalms (6/150)