Psalms (59/150)  

1. Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův, když Saul nechal hlídat jeho dům, aby ho mohl zabít.
2. Zbav mě mých nepřátel, Bože můj, před útočníky mě ochraňuj.
3. Zbav mě těch zlosynů, zachraň mě od těch vrahounů!
4. Pohleď, Hospodine - v záloze na mě číhají, všichni ti siláci se na mě sbírají, i když jsem bezúhonný, nevinný!
5. Pro nic za nic se sbíhají, na mě se chystají, povstaň mi na pomoc, jen pohlédni!
6. Hospodine Bože zástupů, Bože Izraele, procitni, potrestej všechny ty pohany, neměj slitování s podlými zločinci! séla
7. Večer se vracejí, štěkají jako psi, po celém městě běhají.
8. Pohleď, co ústy prskají! Svými rty bodají jako dýkami - myslí si: "Kdo to uslyší?"
9. Tobě jsou, Hospodine, jen pro smích, všem těm pohanům se vysmíváš.
10. Ty jsi má síla, tebe vyhlížím, ty, Bože, jsi můj pevný hrad!
11. Bůh ve své lásce jde mi naproti, z nepřátel činí mi pastvu pro oči.
12. Ještě je nepobíjej, můj lid by zapomněl, mocně však jimi otřes a poniž je, Pane můj, vždyť jsi náš štít!
13. Za hříchy jejich úst, za slova jejich rtů jejich vlastní pýcha kéž by je lapila! Za všechny jejich kletby, za všechny lži
14. vyhlaď je ve svém hněvu, vyhlaď dočista! Jen ať se dozví zemské končiny, že Bůh je vládcem Jákoba! séla
15. Večer se vracejí, štěkají jako psi, po celém městě běhají.
16. Sem a tam toulají se, potravu hledají, o hladu musejí se ke spánku uložit.
17. Já ale budu o tvé síle zpívat, tvou lásku chci opěvovat od rána. Vždyť ty ses stal mou pevností, mým útočištěm v den soužení. <V 59:18> Ty jsi má síla, tobě zazpívám, ty, Bože, jsi můj pevný hrad, Bože, lásko má!

  Psalms (59/150)