Psalms (54/150)  

1. Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Poučný žalm Davidův.
2. Poté, co přišli Zifejci a řekli Saulovi: "David se ukrývá u nás!"
3. Bože, zachraň mě pro jméno své, v moci své buď mi obhájcem!
4. Bože, slyš moji modlitbu, mým slovům popřej sluch.
5. Cizáci povstali proti mně, násilníci pasou po mém životě - ti, kdo nestavějí Boha před sebe. séla
6. Pohleďte, můj pomocník je Bůh, můj Pán mě drží naživu!
7. Mým nepřátelům, Pane, odplať zlo, už s nimi skoncuj pro věrnost svou! <V 54:8> Potom ti budu obětovat ochotně, tvé jméno, Hospodine, slavit, že dobré je! <V 54:9> On mě vysvobodí z každého soužení, svým nepřátelům směle pohlédnu do očí!

  Psalms (54/150)