Psalms (53/150)  

1. Pro předního zpěváka, k tanci. Poučný žalm Davidův.
2. Blázen myslí, že Bůh není! Zkažení jsou, ohavné křivdy páchají, není, kdo dobro konal by!
3. Bůh z nebe hledí na lidi: Nechce někdo porozumět, Bůh nikomu nechybí?
4. Všichni zabloudili z cesty, dočista se zkazili, není, kdo by konal dobro, není ani jediný!
5. Copak nic nevědí tito zločinci? Jako by jedli chléb, můj lid hltají - pročpak by k Bohu volali?!
6. Jednou je ale přepadne zděšení, ačkoli předtím strach neznali. Kosti těch, kdo napadli tě, Bůh sám rozptýlí a ty je zahanbíš, vždyť Bůh je zatratil! <V 53:7> Kéž Izraeli vzejde ze Sionu spása, kéž Bůh konečně svůj lid obnoví! Jákob pak bude radostně jásat, Izrael se bude veselit!

  Psalms (53/150)