Psalms (52/150)  

1. Pro předního zpěváka. Poučný žalm Davidův.
2. Poté, co Doeg Edomský přišel za Saulem a oznámil mu: "David vešel do Achimelechova domu."
3. Chlubíš se, hrdino, vlastním zlem? Boží láska je tu každý den!
4. Záhubu chystáš svým jazykem, tou ostrou břitvou pácháš lest.
5. Zlé víc než dobré miluješ, raději než pravdu mluvíš lež. séla
6. Ve zhoubných řečech si libuješ, které vypouštíš zrádným jazykem!
7. Bůh tě však navždy porazí, chytne tě, z domova uchvátí, ze země živých tě vyhladí! séla
8. Spravedliví užasnou, až to uvidí, nakonec se ti zasmějí:
9. "Pohleďte na toho hrdinu, jenž neměl v Bohu záštitu. Spoléhal na množství svého majetku, posílit chtěl se skrze záhubu!" <V 52:10> Já ale budu jako oliva - v Božím domě budu rozkvétat. Na Boží lásku totiž spoléhám stále, napořád. <V 52:11> Chválit tě budu, Pane, navěky za to, cos učinil. V tvém jménu složím naději, neboť je vzácné před tvými věrnými!

  Psalms (52/150)