Psalms (51/150)  

1. Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.
2. Poté, co za ním přišel prorok Nátan kvůli jeho poměru s Batšebou.
3. Smiluj se nade mnou, Bože, ze své lásky, v hojném svém soucitu odstraň mé poklesky.
4. Důkladně omyj mě od mého provinění, od mého hříchu mě očisti!
5. Uznávám všechny své zločiny, svůj hřích mám stále na mysli.
6. Proti tobě, tobě samému, jsem zhřešil, před tvýma očima jsem se zla dopustil! Ve svých výrocích jsi proto spravedlivý, oprávněn jsi mě odsoudit!
7. Vždyť nesu vinu už od narození, hříšný jsem od svého početí.
8. Ty však jsi od počátku toužil po věrnosti, už v lůně matky učils mě moudrosti.
9. Yzopem očisti mě a budu zas čistý, omyj mě a budu bělejší než sníh!
10. Dej mi zas uslyšet radost a veselí, mé údy zlámal jsi - kéž znovu tancují!
11. Od mého hříchu kéž svou tvář odvrátíš, všechny mé viny kéž odstraníš!
12. Stvoř ve mně, Bože, srdce ryzí, v mém nitru obnov ducha stálosti.
13. Nevyháněj mě ze své přítomnosti, svého svatého Ducha neber mi!
14. Navrať mi radost ze své spásy, ušlechtilým duchem mě posilni.
15. Tvým cestám pak budu provinilce učit, aby se hříšníci k tobě vraceli.
16. Smrtelné viny zbav mě, Bože, Bože mé spásy, ať jazyk můj zpívá o tvé spravedlnosti!
17. Pane můj, otevři mé rty, ať má ústa zvěstují tvé chvály!
18. V oběti neměl bys zalíbení, kdybych ti ji dal, moje zápaly bys nepřijal.
19. Kajícný duch je Bohu nad oběti - nepohrdneš, Bože, srdcem kajícným a sklíčeným. <V 51:20> Ve své dobrotě smiluj se nad Sionem, zdi Jeruzaléma znovu vystavěj! <V 51:21> Tehdy si zalíbíš oběti spravedlnosti - zápalné oběti bez vady, tehdy se znovu budou obětovat býci na tvém oltáři.

  Psalms (51/150)