Psalms (47/150)  

1. Pro předního zpěváka. Žalm synů Korachových.
2. Tleskejte Bohu, všechny národy, vyšlete k němu pokřik radosti!
3. Nejvyšší, hrozivý je Hospodin, veliký Král je všude na zemi.
4. On nám podmaňuje národy, pod naše nohy položil pohany.
5. Naše dědictví nám přidělil - chloubu Jákoba, jehož si oblíbil. séla
6. Vznáší se Bůh uprostřed jásání, Hospodin, když troubí se na roh beraní.
7. Zpívejte Bohu, zpívejte, zpívejte našemu Králi, zpívejte!
8. Králem je Bůh všude na zemi, proto zpívejte žalm poučný:
9. Kraluje Bůh nad všemi národy, Bůh sedí na trůnu své svatosti. <V 47:10> Vůdcové národů se scházejí k Bohu Abrahama - jsou jeho lid! Štíty země přec Bohu náleží - jak vysoko se vyvýšil!

  Psalms (47/150)