Psalms (45/150)  

1. Pro předního zpěváka, na nápěv "Lilie". Poučný žalm synů Korachových. Píseň o lásce.
2. Půvabná píseň mi ze srdce plyne, králi předkládám verše své jazykem hbitým jak pero písaře:
3. Ze všech lidí jsi nejkrásnější, milostí kanou tvoje rty - sám Bůh ti žehná navěky!
4. Připevni, hrdino, k boku meč, ukaž se v lesku a slávě své,
5. v té slávě vítězně vyjeď do boje za pravdy a pokory spravedlivou věc - tvá pravice zmůže věci úžasné!
6. Tvé šípy, králi, ostré jsou, národy skolí před tebou, srdce tvých soků zasáhnou!
7. Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné věky, žezlo spravedlnosti je žezlo vlády tvé.
8. Miluješ spravedlnost a zlo nenávidíš; to proto tě Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem radosti nad společníky tvé!
9. Myrhou, aloí a kasií voní roucha tvá, z paláců slonoviny se těšíš harfami.
10. Dcery králů jsou mezi tvými skvosty, po pravici ti stojí manželka ofirským zlatem oděná.
11. Poslyš, dcero, hleď a poslouchej: Na svůj lid i na dům otce zapomeň,
12. vždyť po tvé kráse touží král - před ním se skloň, on je tvůj pán.
13. I město Týr ti přinese dary, velmoži národů se před tebou pokoří!
14. Královská dcera ve vší slávě čeká v pokoji, svůj šat má zlatem protkaný.
15. V barevném rouchu ji vedou ke králi, za ní jdou panny, družičky - k tobě přichází!
16. Radostný jásot je provází, do králova paláce vstupují.
17. Místo svých otců budeš mít děti; učiníš je knížaty po celé zemi! <V 45:18> Tvé jméno chci připomínat po všechna pokolení, ať tě na věky věků chválí národy!

  Psalms (45/150)