Psalms (41/150)  

1. Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.
2. Blaze tomu, kdo myslí na ubohé, ve zlý den mu Hospodin pomůže!
3. Hospodin ho uchrání, naživu udrží jej, šťastným na zemi ho učiní, nevydá ho zvůli nepřátel.
4. Hospodin jej posílí na lůžku nemocných - z jeho nemoci jej zcela uzdravíš!
5. Řekl jsem: "Hospodine, smiluj se nade mnou, zhřešil jsem proti tobě, uzdrav duši mou!"
6. Mí nepřátelé o mně mluví ve zlosti: "Umře už brzo? Už jeho jméno vymizí?"
7. Kdykoli mě navštíví, mluví lži, podlost si v srdci hromadí, jdou ven a klevetí.
8. Všichni mí nepřátelé si o mně šeptají, přičítají mi pouze neštěstí:
9. "Zachvátila ho hrozná věc, ze svého lůžka nevstane!"
10. Dokonce i můj přítel, jemuž jsem důvěřoval, ten, který se mnou jídal chléb, pozvedl patu proti mně.
11. Ty se však, Hospodine, smiluj nade mnou, dej, abych vstal a dal jim odplatu!
12. Takto poznávám, že máš mě rád, když můj protivník nade mnou nejásá.
13. Ty mě podpíráš, neboť jsem nevinný, do své přítomnosti mě stavíš navěky. <V 41:14> Ať je požehnán Hospodin, Bůh izraelský, od věků až navěky! Amen! Amen!

  Psalms (41/150)