Psalms (4/150)  

1. Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Žalm Davidův.
2. Odpověz na mé volání, Bože, má spravedlnosti! Uprostřed úzkosti ulev mi, smiluj se nade mnou, slyš mé modlitby!
3. Jak dlouho, lidé, budete mou slávou pohrdat, marnost milovat a lží se zabývat? séla
4. Vězte, že Hospodin svého věrného vyvolil, Hospodin vyslyší moje volání!
5. Ve svém rozčilení nehřešte, na lůžku přemítejte a zmlkněte. séla
6. Spravedlivé oběti přineste, s důvěrou v Hospodinu spočiňte.
7. Mnozí říkají: "Kdo nám dá štěstí okusit? Svou tvář nad námi, Hospodine, rozjasni!"
8. Mé srdce plníš větší radostí, než když sklízejí zrní a víno v hojnosti. <V 4:9> Pokojně uléhám, pokojně spím - ty sám, Hospodine, mě chráníš v bezpečí.

  Psalms (4/150)