Psalms (36/150)  

1. Pro předního zpěváka. Výrok Hospodinova služebníka Davida.
2. Zvrácenost sídlí v srdci ničemy, na bázeň před Bohem vůbec nehledí!
3. Dle svého mínění si může lichotit, svou vinu nevnímá, nemá k ní nenávist.
4. Jeho ústa mluví lstivě a ničemně, konání dobra přestal rozumět.
5. I na svém lůžku podlost vymýšlí, na cestě nekalosti stojí, zla se neštítí.
6. Tvá láska, Hospodine, dosahuje k nebi, tvá věrnost sahá k oblakům.
7. Tvá spravedlnost je jak mohutné hory, tvé zákony jsou hloubka nesmírná - lidem i zvěři, Hospodine, pomáháš!
8. Tvá láska, Bože, je nad cenné poklady, do stínu tvých křídel se lidé uchýlí!
9. Hojností tvého domu bývají nasyceni, z rajských potoků je napájíš.
10. Pramen života je přece u tebe a ve tvém světle světlo vidíme.
11. Svou lásku rozestři na ty, kdo tě znají, svou spravedlnost na v srdci upřímné.
12. Ať už nešlape po mně noha pyšných, ruka darebáků ať nepronásleduje mě! <V 36:13> Tam, kde zlosynové padnou, ležet zůstanou, už nevstanou!

  Psalms (36/150)