Psalms (35/150)  

1. Žalm Davidův. Suď, Hospodine, ty, kdo mě soudí; bojuj proti těm, kdo se mnou bojují.
2. Vezmi svou pavézu a svůj štít, na pomoc povstaň mi!
3. Vytáhni oštěp a kopí proti těm, kdo táhnou proti mně. Řekni mi: "Já jsem tvůj zachránce!"
4. Ať jsou zahanbeni, ať se stydí ti, kdo mě chtějí o život připravit! Ať jsou zpět zahnáni, ať se hanbí ti, kdo vymýšlejí, jak mi uškodit!
5. Ať jsou jak větrem hnané plevy, Hospodinův anděl ať je dohoní!
6. Jejich cesta ať je temná a kluzká, Hospodinův anděl ať stíhá je.
7. Bez důvodu na mě svoji síť nastražili, bez důvodu pro mě jámu kopali.
8. Neštěstí ať na ně přijde znenadání, síť, kterou políčili, ať je uloví, jen ať se zřítí do svého neštěstí!
9. Má duše však bude v Hospodinu jásat, radovat se bude z jeho záchrany.
10. Všechny mé kosti tehdy řeknou: "Kdo se ti, Hospodine, vyrovná?" Zachraňuješ chudáka z moci silnějšího, chudého ubožáka před tím, kdo ho vydírá!
11. Zákeřní svědkové povstávají, nevím o ničem, z čeho viní mě.
12. Za dobrotu mi zlobou odplácejí, jsem opuštěný jako sirotek!
13. Já přece, když oni churavěli, pytlovinou jsem se odíval, vlastní duši jsem postem trápil - modlitba se mi však vrací do klína!
14. Chodil jsem ve smutku jak nad přítelem či bratrem; jako bych oplakával matku obtížen zármutkem.
15. Když jsem však upadl, radostně se sběhli, seběhli se na mě, aby mě napadli. Ti, jež jsem ani neznal, rvali mě na kusy, přestat nechtěli.
16. Hroznými nadávkami se mi vysmívali, samou zlostí na mě zuby skřípěli!
17. Jak dlouho, Pane, se na to budeš dívat? Ochraň mou duši před jejich ranami, můj holý život před těmi lvy!
18. Ve velikém shromáždění tě pak budu chválit, před početným lidem tě oslavím.
19. Ať nade mnou nejásají mí zrádní protivníci, ti, kdo mě bez důvodu mají v nenávisti, ať oči nemhouří!
20. Nechtějí totiž mluvit o pokoji, proti mírumilovným vymýšlejí lsti.
21. Ústa si na mě otvírají, volají: "Hohó! Co jsme to viděli!"
22. Vidíš to, Hospodine? Nezůstaň mlčet, nevzdaluj se mi, Pane můj!
23. Probuď se, Bože můj, k mojí obhajobě, povstaň, Pane můj, na soudu!
24. Ve své spravedlnosti právo mi zjednej, Hospodine, Bože můj, ať nejásají nade mnou!
25. Ať si nemyslí: "Hohó! To jsme chtěli!" Ať neříkají: "Už jsme ho dostali!"
26. Ať jsou zahanbeni a stydí se všichni, kdo se radují z mého neštěstí! Studem a hanbou ať jsou oblečeni ti, kdo se proti mně zvedají!
27. Ti, kdo mi ale spravedlnost přejí, ať prozpěvují zvesela, ať navždy říkají: "Veliký je Hospodin, jenž svému služebníku pokoj dopřává!"
28. Můj jazyk ať mluví o tvé spravedlnosti, ať zpívá tvé chvály po všechny dny!

  Psalms (35/150)