Psalms (34/150)  

1. Žalm Davidův, když před Abimelechem předstíral šílenství, a když jím byl vyhnán, odešel.
2. Velebit budu Hospodina v každém čase, jeho chválu budu mít na rtech navěky!
3. Hospodinem pochlubím se z celé své duše, ať to slyší ponížení a ať se radují!
4. Se mnou Hospodina oslavujte, jeho jméno spolu vyvyšme!
5. Hledal jsem Hospodina a odpověděl mi, ze všech mých obav mě vytáhl.
6. Ti, kdo jej vyhlížejí, budou jen zářit, nebudou v hanbě skrývat tvář!
7. Když chudák volal, Hospodin slyšel, ze všech úzkostí jej zachránil!
8. Hospodinův anděl svůj tábor klade kolem jeho ctitelů, aby je uhájil.
9. Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin, blaze člověku, jenž doufá v něj!
10. Ctěte Hospodina, jeho svatí, vždyť jeho ctitelům nic neschází.
11. I draví lvi někdy strádají a hladovějí, hledajícím Hospodina však žádné dobro nechybí.
12. Pojďte, synové, poslouchejte mě, úctě k Hospodinu vás vyučím:
13. Chce někdo prožít šťastný život, chce někdo okusit dobré dny?
14. Pak tedy chraň svůj jazyk před zlem, ve tvých rtech ať není žádná lest.
15. Odmítej zlo a konej dobro, usiluj o pokoj a nechej se jím vést.
16. Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým, své uši naklání k jejich volání.
17. Zločincům se však Hospodin staví tváří, aby jejich památku ze země vymýtil.
18. Volání spravedlivých Hospodin slyší, vysvobodí je ze všech úzkostí!
19. Hospodin je blízko ztrápeným srdcím, sklíčené v duchu zachrání!
20. Mnohá trápení zažívá spravedlivý, Hospodin jej ale ze všech vyprostí.
21. On střeží všechny jeho kosti, jediná z nich se nezlomí!
22. Ničema zahyne kvůli své zlosti, nepřátelé spravedlivého budou ztrestáni. <V 34:23> Hospodin vykoupí svoje služebníky, nebudou odsouzeni, kdo v něho doufají.

  Psalms (34/150)