Psalms (33/150)  

1. Veselte se, spravedliví, v Hospodinu, upřímným sluší chvalozpěv!
2. Oslavujte Hospodina na citeru, na desetistrunné loutně mu zahrajte.
3. Zazpívejte mu novou píseň, hrajte krásně a hlasitě!
4. Hospodinovo slovo je přímé, veškeré jeho dílo trvalé.
5. Spravedlnost a právo miluje, Hospodinovy lásky je plná zem!
6. Hospodinovým slovem vznikla nebesa, celý jejich zástup duchem jeho úst.
7. Mořské vody shrnul na hromady, hlubiny uložil do svých pokladnic.
8. Měj v úctě Hospodina, celá zem, všichni obyvatelé světa, ctěte jej!
9. On promluvil - a stalo se, všechno povstalo jeho příkazem.
10. Záměry národů Hospodin kazí, lidské úmysly vniveč obrací.
11. Hospodinův záměr však obstojí navždy, úmysly jeho srdce od věků navěky!
12. Blaze národu, jehož Bůh je Hospodin, lidu, jenž vyvolil za své dědictví!
13. Hospodin z nebe dívá se, na všechny lidské syny pohlíží,
14. z místa, kde trůní, zkoumá pohledem všechny, kdo bydlí na zemi.
15. Ten, který stvořil každé srdce, rozumí všemu, co dělají.
16. Krále nezachrání veliké vojsko, hrdinu nevyprostí velká udatnost.
17. Kůň zklame, když půjde o záchranu, i když má sílu, nedá vyváznout.
18. Hospodinův zrak patří těm, kdo ho ctí, on hledí na ty, kdo v jeho lásku doufají,
19. aby je vysvobozoval od smrti, aby je živil v dobách hladových.
20. Naše duše po Hospodinu touží - on je naše pomoc a náš štít!
21. On je radostí našeho srdce, v jeho svaté jméno doufáme.
22. Kéž je s námi tvá láska, Hospodine, jako je v tobě naše naděje!

  Psalms (33/150)