Psalms (32/150)  

1. Poučný žalm Davidův. Blaze tomu, komu jsou odpuštěny viny a jehož hříchy jsou přikryty.
2. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepočítá provinění a jehož duch je beze lsti!
3. Dokud jsem mlčel, mé kosti chřadly, když celé dny jsem naříkal.
4. Tvá ruka tížila mě ve dne v noci, z mé mízy stal se letní suchopár. séla
5. Svůj hřích jsem však potom doznal tobě, své provinění jsem odhalil. Řekl jsem: "Vyznám Hospodinu své zločiny!" a tys mi odpustil mou vinu a hřích. séla
6. Ať k tobě modlí se každý věrný, dokud je čas tě naleznout; potom k nim nedosáhnou ani přívaly mocných vod.
7. Ty jsi má skrýše, před úzkostí mě chráníš, vítězným jásotem mě obklopíš! séla
8. Teď tě poučím, ukážu ti cestu, po níž jít; radu ti poskytnu, zrak k tobě obrátím:
9. "Nebuďte nerozumní jako kůň a mezek, co musí být zkroceni uzdou a ohlávkou, než tě poslechnou."
10. Mnoha bolestmi trpí ničemní, doufajícího v Hospodina však láska obklopí.
11. Radujte se v Hospodinu, jásejte, spravedliví, vesele prozpěvujte, všichni upřímní!

  Psalms (32/150)