Psalms (30/150)  

1. Žalm Davidův. Píseň k posvěcení chrámu.
2. Vyvyšovat tě budu, Hospodine, tys mě pozdvihl, nenechal jsi mé nepřátele jásat nade mnou!
3. Hospodine, Bože můj, k tobě jsem volal a tys mě uzdravil.
4. Hospodine, duši mou jsi z hrobu vyvedl, oživil jsi mě, abych do jámy nepadl!
5. Zpívejte Hospodinu, jeho věrní, chvalte památku jeho svatosti!
6. Jeho hněv trvá jen pouhou chvíli, jeho přízeň však celý život provází. Večerní pláč zůstává přes noc, ráno jej ale střídá jásání!
7. Když se mi dařilo, říkával jsem si: "Mně se nikdy nic nestane!"
8. Ve své přízni, Hospodine, jsi mě jak horu pevně postavil, když jsi pak ale svou tvář skryl, byl jsem vyděšen!
9. K tobě, Hospodine, volám, tebe, Pane můj, prosím o milost.
10. Čemu prospěje prolití mé krve? K čemu to bude, když padnu do jámy? Bude snad prach tebe oslavovat? Bude snad vyprávět o tvé věrnosti?
11. Slyš, Hospodine, smiluj se nade mnou, prosím, Hospodine, buď můj pomocník!
12. Ty jsi obrátil můj nářek v tanec, svlékls mi pytlovinu, oděls mě radostí! <V 30:13> Proto ti ze srdce zpívám bez ustání, Hospodine, Bože můj, chválím tě navěky!

  Psalms (30/150)