Psalms (3/150)  

1. Žalm Davidův, když utíkal před svým synem Abšalomem.
2. Kolik jen, Hospodine, je mých nepřátel, kolik jich povstává proti mně!
3. Kolik jich říká o mém životě: "Od Boha žádnou pomoc nečekej!" séla
4. Ty však, Hospodine, jsi okolo mě štít, ty, Slávo má, mou hlavu povznášíš.
5. K Hospodinu jsem volal ze všech sil, ze své svaté hory pak ke mně promluvil. séla
6. Uléhám ke spánku, vstanu zas - Hospodin sám mě podpírá!
7. Z tisícihlavých šiků nemám strach, i když mě svírají ze všech stran.
8. Povstaň, Hospodine! Zachraň mě, Bože můj! Rozbij čelisti všech mých nepřátel, zvyrážej zuby ničemů! <V 3:9> Hospodinovo je vítězství, na tvém lidu tvé požehnání. séla

  Psalms (3/150)