Psalms (28/150)  

1. Žalm Davidův. K tobě, Hospodine, volám, skálo má, přeruš své mlčení! Jestliže neodpovíš mi, podobný budu mrtvolám!
2. Vyslyš mé prosby, když k tobě volám, když ruce zvedám k tvé nejsvětější svatyni!
3. Nezahrnuj mě mezi darebáky a mezi pachatele zla, mezi ty, kdo s bližními mluví o pokoji, v srdcích však mají zášť.
4. Dej jim odplatu za jejich skutky, za podlost jejich počinů, odměň je za dílo jejich rukou, dej jim zaslouženou odplatu!
5. Protože nedbají na Hospodinovy činy - na to, co vykonal svýma rukama - proto je rozboří a nikdy více nebude je už budovat.
6. Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mé prosby!
7. Hospodin je má síla a můj štít, na něj se v srdci spoléhám. Pomoc jsem dostal, mé srdce jásá, svou písní chci mu děkovat!
8. Svému lidu je Hospodin silou, svému pomazanému je jistou záchranou.
9. Zachraň, Hospodine, svůj lid, požehnej svému dědictví, buď jejich pastýř a nes je navěky!

  Psalms (28/150)