Psalms (27/150)  

1. Žalm Davidův. Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach?
2. Když na mě útokem táhnou bídáci, aby mé tělo zhltali, moji nepřátelé a mí protivníci sami vrávorají a padají.
3. I když se proti mně vojsko utáboří, mé srdce se toho neleká; i kdyby proti mně vypukla válka, i tehdy se budu spoléhat.
4. Žádal jsem Hospodina o jediné, po tom jsem toužit nikdy nepřestal: Abych směl zůstávat v jeho domě po všechny dny svého života, abych se kochal v Hospodinově kráse a v jeho chrámě jej hledal.
5. Neboť mě skryje ve svém příbytku, když nastane zlý den, schová mě ve skrýši svého stanu a na skálu mě vyzdvihne.
6. Tehdy má hlava bude vyvýšena nad mé nepřátele ze všech stran; v jeho stanu budu s jásotem obětovat, Hospodinu budu zpívat a hrát!
7. Slyš mě, Hospodine, hlasitě volám, smiluj se nade mnou, vyslyš mě.
8. O tobě přemítá mé srdce, že říkáš: "Hledejte mou tvář!" Tvou tvář tedy hledám, Hospodine,
9. neskrývej přede mnou svou tvář! Svého služebníka v hněvu neodmítej, býval jsi přece mou pomocí! Nenechávej mě a neopouštěj, Bože mé záchrany!
10. Můj otec i matka mě sice opustili, Hospodin mě ale k sobě přivine.
11. Ukaž mi, Hospodine, cestu svou, kvůli mým nepřátelům veď mě stezkou srovnanou!
12. Nevydej mě prosím zvůli mých nepřátel - povstali proti mně lživí svědkové a krutě obviňují mě!
13. Kéž mohu věřit, že na zemi mezi živými uvidím, jak dobrý je Hospodin!
14. Spoléhej na Hospodina, buď statečný a on tě posilní. Spoléhej na Hospodina!

  Psalms (27/150)