Psalms (26/150)  

1. Žalm Davidův. Suď mě, Hospodine, vždyť žiji poctivě, v Hospodina doufám, nedám se odradit.
2. Zkoumej mě, Hospodine, zkoušej mě, prověř mé srdce i mé svědomí!
3. Tvou lásku stále před sebou vidím, tvá věrnost mě všude provází.
4. Nesedám mezi podvodníky a nestýkám se s pokrytci,
5. spolek bídáků chovám v nenávisti, mezi darebáky nesedím.
6. Ruce si umývám v nevinnosti, ke tvému oltáři, Hospodine, přicházím,
7. abych ti hlasitě vzdával díky, abych vyprávěl o všech tvých zázracích.
8. Miluji, Hospodine, dům, kde přebýváš, místo, kde zůstává sláva tvá!
9. Mezi hříšníky mou duši nezahrň, s vrahy můj život nespojuj!
10. Ruce mají plné zvrhlosti, v pravici mají samé úplatky!
11. Já ale chci žít poctivě, smiluj se nade mnou, vykup mě!
12. Nohama stojím na rovné zemi, ve velikém shromáždění Hospodina velebím.

  Psalms (26/150)