Psalms (25/150)  

1. Žalm Davidův. K tobě, Hospodine, svou duši pozvedám,
2. v tebe, Bože můj, skládám naději. Dej, ať se zahanbení nedočkám, ať nade mnou nejásají moji soupeři!
3. Žádný, kdo v tebe doufá, se hanby nedočká, zahanbeni však budou zrádci nicotní!
4. Ukaž mi, Hospodine, cesty své, svým stezkám nauč mě.
5. Veď mě a uč mě pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe spoléhám každý den!
6. Pamatuj, Hospodine, na soucit svůj a na svou lásku, která je od věků.
7. Nepřipomínej hříchy mých mladých dnů, ve své lásce však na mě pamatuj, Hospodine, pro svoji dobrotu!
8. Dobrý a přímý je Hospodin, hříšníkům cestu zjevuje.
9. Ke spravedlnosti vede ponížené, ponížené učí cestě své.
10. Hospodinovy stezky jsou vždy laskavé a věrné těm, kdo plní jeho smlouvu a jeho zákony.
11. Pro jméno své, Hospodine, mou hroznou vinu odpusť mi!
12. Kterýkoli člověk Hospodina ctí, tomu ukáže cestu, již má si vyvolit.
13. Takový prožije svůj život šťastně, jeho potomstvo zdědí zem.
14. Hospodin důvěřuje těm, kdo jej ctí, jeho smlouva jim dává poznání.
15. K Hospodinu stále mé oči hledí, on moje nohy z pasti vyprostí!
16. Smiluj se, prosím, na mě pohlédni, vždyť jsem tak sám, tak ztrápený!
17. Zbav mě soužení, jež v srdci nosím si, vysvoboď mě z mých úzkostí!
18. Hleď na mou bídu, na mé trápení, všechny mé hříchy odpusť mi.
19. Pohleď, jak mnoho je mých nepřátel, jak prudkou nenávistí nenávidí mě!
20. Opatruj mou duši, zachraň mě, k tobě se utíkám, kéž nejsem zahanben!
21. Poctivost a přímost kéž střeží mě, vždyť ty, Hospodine, jsi má naděje!
22. Bože, vykup Izrael ze všech jeho soužení!

  Psalms (25/150)