Psalms (24/150)  

1. Žalm Davidův. Hospodinova je země se vším, co je na ní, celý svět i s jeho obyvateli -
2. vždyť ji sám založil nad oceány, nad vodními proudy ji ustavil!
3. Kdo vystoupí na horu Hospodinovu, kdo stane na místě jeho svatosti?
4. Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, kdo se neoddává marnostem a nepřísahá falešně.
5. Takový přijme Hospodinovo požehnání a spravedlnost od Boha, své spásy.
6. Takoví jsou ti, kdo se na něj ptají, kdo hledají tvou tvář, Bože Jákobův. séla
7. Pozvedněte, brány, svá průčelí, již vzhůru, vrata odvěká, ať vejde slavný Král!
8. Kdo je ten slavný Král? Hospodin, udatný a silný, Hospodin, udatný bojovník!
9. Pozvedněte, brány, svá průčelí, již vzhůru, vrata odvěká, ať vejde slavný Král!
10. Kdo je ten slavný Král? Hospodin zástupů, on je ten slavný Král! séla

  Psalms (24/150)