Psalms (21/150)  

1. Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.
2. Ve tvé síle, Hospodine, raduje se král - jak jen se veselí dík tvému spasení!
3. Touhu jeho srdce jsi mu daroval, prosbu jeho rtů neodmítl jsi! séla
4. S hojným požehnáním vstříc mu jdeš, korunou z ryzího zlata korunuješ jej.
5. Dal jsi mu život, o nějž tě prosil, na věčné časy prodloužils jeho dny!
6. Veliká je jeho sláva dík tvému spasení, věhlas a nádheru ty mu udílíš.
7. Stále a stále mu dáváš požehnání, ve své přítomnosti ho těšíš radostí.
8. Na Hospodina jistě spoléhá se král - dík lásce Nejvyššího nezakolísá!
9. Na tvé nepřátele tvá ruka dosáhne, všechny tvé protivníky najde tvá pravice!
10. Až přijdeš, spálíš je v rozpálené peci - ve svém hněvu je zničí Hospodin, jeho oheň je pohltí!
11. Jejich plemeno ty ze země shladíš, jejich potomstvo z lidí vymizí!
12. Ano, chystali na tebe špatnost, úklady vymýšleli, ale nic nezmohou!
13. Ano, ty je obrátíš nazpět, až na ně namíříš svou tětivou. <V 21:14> Povstaň, Hospodine, ve své moci, zpívat a hrát chcem o tvém hrdinství!

  Psalms (21/150)