Psalms (20/150)  

1. Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.
2. Kéž tě Hospodin vyslyší v den soužení, jméno Boha Jákobova kéž tě ochrání!
3. Kéž ti sešle pomoc ze své svatyně, ze Sionu kéž tě podepře!
4. Kéž si vzpomene na všechny tvé oběti, tvé zápaly kéž v popel obrátí! séla
5. Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, všechny tvé úmysly kéž naplní!
6. Kéž z tvého vítězství se můžem radovat, ve jménu našeho Boha prapory nechat vlát! Kéž ti Hospodin splní všechna tvá přání!
7. Teď vím, že Hospodin svého pomazaného zachrání, ze své svatyně v nebi jej vyslyší, svou mocnou pravicí dá mu vítězství!
8. Jedni ve vozy, jiní zas v koně doufají, nám je nadějí náš Bůh - má jméno Hospodin!
9. Oni klesají a hroutí se, my však stojíme pevně a nehnutě. <V 20:10> Hospodine, dej králi vítězství, kdykoli voláme, nás slyš!

  Psalms (20/150)