Psalms (149/150)  

1. Haleluja! Zpívejte Hospodinu novou píseň, shromáždění věrných ať chválí jej!
2. Raduj se, Izraeli, ze svého Tvůrce, synové Sionu, nad svým Králem jásejte!
3. Jeho jméno chvalte tančením, hrajte mu na tamburíny a citery!
4. Hospodin chová svůj lid v oblibě, spásou korunuje ubohé!
5. Ať věrní v této slávě jásají, ať si prozpěvují ve svých ložnicích.
6. Z plna hrdla ať Boha vyvýší, dvojsečný meč ať v rukách třímají,
7. aby konali pomstu nad pohany, aby trestali mezi národy,
8. jejich krále aby svázali řetězy, jejich velmože aby sevřeli železy,
9. zapsaný rozsudek aby nad nimi vykonali - to je ctí všech jeho oddaných! Haleluja!

  Psalms (149/150)