Psalms (146/150)  

1. Haleluja! Chval Hospodina, duše má!
2. Chválit budu Hospodina celý život svůj, žalmy zpívat svému Bohu, dokud jsem tu!
3. Nespoléhejte na mocné - smrtelník nikoho spasit nemůže.
4. Až ztratí dech, vrátí se do země, jeho úmysly se rozplynou v ten den.
5. Blaze tomu, komu Bůh Jákobův pomáhá, tomu, na Hospodina, svého Boha, spoléhá!
6. On přece nebe i zemi učinil a také moře i všechno v nich. Navěky věrný zůstává,
7. utlačovaným právo zjednává, dává chléb těm, kdo mají hlad. Hospodin vězně propouští,
8. Hospodin slepým oči otvírá, Hospodin zvedá sklíčené, Hospodin miluje poctivé,
9. Hospodin chrání příchozí, podporuje vdovy a sirotky, cestu ničemných ale podvrací.
10. Hospodin bude kralovat navěky, tvůj Bůh, Sione, po všechna pokolení! Haleluja!

  Psalms (146/150)