Psalms (145/150)  

1. Chvalozpěv Davidův. Bože, můj Králi, tebe velebím, tvé jméno chválím navždy, navěky.
2. Každý den tebe chválit chci, tvé jméno slavím navždy, navěky.
3. Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, jeho velikost nelze nikdy pochopit!
4. Ať všechna pokolení tvé skutky opěvují, tvé mocné činy ať zvěstují.
5. Ať mluví o tvé kráse, slávě a velebnosti, zatímco přemýšlím o tvých zázracích.
6. Ať hovoří o tvé ohromující moci, zatímco o tvé velikosti vyprávím.
7. Ať hlásají památku tvé hojné dobroty, o tvé spravedlnosti ať zpívají:
8. "Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý!
9. Ke všem je dobrotivý Hospodin, on cítí s každým ze svých stvoření!"
10. Ať tě, Hospodine, všechna stvoření slaví, ať ti dobrořečí věrní tví.
11. O slávě tvého království ať vyprávějí, o tvých mocných činech ať hovoří.
12. Všichni lidé ať se o jeho moci dozví, o slávě a kráse jeho království.
13. Tvé království vládne nad všemi věky, tvé panování nad všemi pokoleními! Hospodin je věrný ve všem, co zaslíbil, ve všem, co působí, je laskavý.
14. Hospodin podpírá všechny, kdo klesají, pozvedá všechny, kdo jsou sklíčení.
15. Oči všech k tobě vzhlížejí, abys je krmil v čase potřeby.
16. Otevíráš ruku, abys nasytil touhy všech žijících.
17. Hospodin je spravedlivý ve všech cestách svých, ve všem, co působí, je laskavý.
18. Hospodin je blízký všem, kdo ho vzývají, všem, kdo ho vzývají v opravdovosti.
19. Naplňuje touhy těch, kdo ho ctí, slyší jejich křik a jde je zachránit.
20. Hospodin chrání všechny, kdo ho milují, všechny ničemy ale zahubí.
21. Hospodinova chvála ať z úst mi zní, jeho svaté jméno ať chválí každý smrtelník navždy, navěky!

  Psalms (145/150)