Psalms (143/150)  

1. Žalm Davidův. Slyš, Hospodine, moji modlitbu, mé prosbě prosím popřej sluch. Odpověz mi ve své věrnosti, ve své spravedlnosti!
2. Jsem tvůj služebník, nevoď mě na soud - nikdo z živých není v právu před tebou!
3. Pronásleduje mě nepřítel, zašlapat chce mě do země! Nutí mě bydlet v temnotě tak jako dávno zemřelé.
4. Na duchu klesám slabostí, srdce mám plné zděšení.
5. Vzpomínám na dny, které minuly, rozjímám o všem, co jsi učinil, o díle tvých rukou přemýšlím.
6. Své ruce k tobě vztahuji, žízním po tobě jak země bez vody! séla
7. Pospěš, Hospodine, vyslyš mě dříve, než ztratím dech! Neskrývej přede mnou svoji tvář, ať se nepodobám mrtvolám.
8. Kéž ráno uslyším o lásce tvé - jsi má jediná naděje! Ukaž mi cestu, po níž bych šel - tobě svou duši svěřil jsem.
9. Zbav mě, Hospodine, mých nepřátel, v tobě hledám svou ochranu.
10. Plnit tvou vůli prosím nauč mě - vždyť jsi můj Bůh! Tvůj laskavý Duch ať vede mě po zemi srovnané.
11. Obživ mě, Hospodine, pro jméno své, ve své spravedlnosti z trápení vyveď mě.
12. Kvůli své lásce kéž mé soky umlčíš, všechny mé protivníky prosím znič - vždyť jsem tvůj služebník!

  Psalms (143/150)