Psalms (142/150)  

1. Poučný žalm Davidův. Jeho modlitba, když byl v jeskyni.
2. K Hospodinu volám s úpěním, k Hospodinu volám, žadoním!
3. Vylévám před ním svoje starosti, své trápení mu svěřuji.
4. Na duchu klesám slabostí, ty ale o mé stezce víš! Na cestě, kterou se ubírám, na mě nastražili past.
5. Pohleď k mé pravici, všimni si: nezná se ke mně ani jediný! Kdybych chtěl utéci, nemám kam, nikdo se o mě nestará!
6. K tobě zní moje volání: Ty, Hospodine, jsi má skrýš, můj úděl na zemi mezi živými!
7. Vyslechni prosím moje volání - jsem už úplně zoufalý! Zachraň mě před těmi, kdo mě stíhají, jsou příliš silní - na ně nestačím! <V 142:8> Vyveď mou duši z vězení, abych tvé jméno mohl oslavit! Tehdy mě spravedliví obklopí, až mi své dobrodiní projevíš.

  Psalms (142/150)