Psalms (140/150)  

1. Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.
2. Zachraň mě, Hospodine, od lidí zlých, braň mě před těmi, kdo páchají násilí!
3. Před těmi, kdo v srdci vymýšlejí zlo, těmi, kdo každý den rozněcují boj.
4. Jako had bodají svými jazyky, zmijí jed skrývají pod svými rty! séla
5. Chraň mě, Hospodine, od rukou ničemy, braň mě před těmi, kdo páchají násilí, před těmi, kdo chtějí mi nohy podrazit!
6. Nadutci na mě nastražili léčku, upletli na mě síť z provazů, u cesty položili mnohou nástrahu. séla
7. Říkám Hospodinu: Můj Bůh jsi ty. Vyslyš, Hospodine, moje modlitby!
8. Hospodine, Pane, má mocná záchrano, hlavu mi kryješ, když přijde boj.
9. Neplň, Hospodine, tužby ničemů, jejich zlé plány ať nedojdou úspěchu! séla
10. Ti, kdo mě obkličují, hlavy zvedají - zrádností vlastních rtů ať jsou smeteni!
11. Ať na ně prší uhlí řeřavé, ať padnou do jámy, z níž nikdo nevstane!
12. Ať pomlouvači ztratí svůj domov na zemi, násilníky ať dožene a srazí neštěstí!
13. Vím to, že Hospodin hájí chudáky a že prosadí právo ubohých. <V 140:14> Jistěže spravedliví tvé jméno oslaví, před tvojí tváří budou žít poctiví!

  Psalms (140/150)