Psalms (14/150)  

1. Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Blázen myslí, že Bůh není! Zkažení jsou, ohavnost páchají, není, kdo dobro konal by!
2. Hospodin z nebe hledí na lidi: Nechce někdo porozumět, Bůh nikomu nechybí?
3. Všichni zabloudili z cesty, úplně se zkazili, není, kdo by konal dobro, není ani jediný!
4. Copak nic nevědí všichni ti zločinci? Jako by jedli chléb, můj lid hltají - proč by k Hospodinu volali?!
5. Jednou je ale přepadne zděšení - Bůh je s pokolením poctivých!
6. Vy pohrdáte úmysly ubohých? Jejich útočištěm je Hospodin!
7. Kéž Izraeli vzejde ze Sionu spása, kéž Hospodin svůj lid obnoví! Jákob pak bude radostně jásat, Izrael se bude veselit!

  Psalms (14/150)