Psalms (134/150)  

1. Poutní píseň. Pojďte Hospodina velebit, každý, kdo je Hospodinův služebník - vy, kteří stojíte za nocí v domě, kde bydlí Hospodin!
2. Zvedejte ruce ve svatyni, pojďte Hospodina velebit!
3. Kéž ti ze Sionu žehná Hospodin, jenž nebe i zemi učinil!

  Psalms (134/150)