Psalms (130/150)  

1. Poutní píseň. Z hlubin, Hospodine, volám tě,
2. Pane můj, prosím vyslyš mě, k mým prosbám nakloň uši své!
3. Budeš-li, Pane, připomínat viny, kdo, Hospodine, obstojí?
4. Ty jsi však plný odpuštění, aby tě lidé v úctě chovali!
5. Spoléhám na Hospodina, spoléhám celou duší, v jeho slově skládám naději.
6. Má duše Pána vyhlíží více než strážní svítání, než strážní svítání!
7. V Hospodina, Izraeli, skládej naději, vždyť plný lásky je Hospodin, plný ochoty tě vykoupit.
8. On sám Izraele vykoupí ze všech jeho vin!

  Psalms (130/150)