Psalms (129/150)  

1. Poutní píseň. Tolik mě týrali už od dětství - jen řekni, Izraeli:
2. Tolik mě týrali už od dětství, nikdy mě ale nezmohli!
3. Přes moje záda oráči orali dlouhými brázdami.
4. Spravedlivý je však Hospodin - přesekal provazy lidí zlých!
5. Ať musí s hanbou táhnout pryč všichni, kdo k Sionu mají nenávist!
6. Ať jsou jak tráva na střechách, co dřív, než vzroste, usychá!
7. Ženci se jí ani nedotknou, vazači snopů ji do náruče nevezmou.
8. Ať je nepozdraví, kdo tudy jde: "Hospodin vám své požehnání dej! V Hospodinově jménu vám žehnáme!"

  Psalms (129/150)