Psalms (128/150)  

1. Poutní píseň. Blaze každému, kdo Hospodina ctí, tomu, kdo kráčí jeho cestami!
2. Prací svých rukou se jistě uživíš, blažený budeš a úspěšný.
3. Tvá manželka jak réva plodící v srdci tvého domu, tvé děti jak olivové proutky kolem tvého stolu!
4. Hle - takové požehnání bude mít muž, který Hospodina ctí!
5. Kéž ti ze Sionu žehná Hospodin, zdar Jeruzaléma kéž uvidíš po všechny dny, kdy budeš žít.
6. Kéž uvidíš i děti dětí svých! Pokoj Izraeli!

  Psalms (128/150)